Friday, July 20, 2012

VB Script to Delete Files by Date


So I wanted to test out this new plugin I just download for Live Writer (I know, I know… I promise I'm not giving in to Microsoft) that displays code snippets with formatting and color-highlighting…
So here is a visual basic script I had to write the other day that reads in two string variables “strDir” and “strDays” (definitions below) and deletes files with certain file extensions... 

strDir = The directory that you want files deleted from
strDays = The number of days from previous day that you want deleted


' =======================================================================
PURPOSE: Cleanup Script for //Your/Dir/. Script will delete files older than strDays 

                        with a file extension of XLS or DOC
AUTHOR: Robert Lacy
DATE: 1/30/2012
' =======================================================================
Dim fso, f, f1, fc, strComments
strDir = "C:\Your\Dir\"
strDays = 7

Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set f = fso.GetFolder(strDir)
Set fc = f.Files
' === Comment out the below IF statement if you need to run this script in the background
If fc.Count = 0 Then
     WScript.echo "No Files Exist in Target Directory = " & strDir
     WScript.Quit
End If
' === If Files Exists, try to Delete them...
For Each f1 in fc
     If DateDiff("d", f1.DateCreated, Date) >= strDays and (fso.GetExtensionName(UCase(f1.name)) ="XLS" or fso.GetExtensionName(UCase(f1.name)) = "DOC") Then
          strComments = strComments & "Deleted: " & f1.name & " " & vbCrLf
               fso.DeleteFile(f1)
     End If
Next
' === Comment out the below IF statement if you need to run this script in the background
If strComments = "" Then
     WScript.echo " - Files Exist - " & vbCrLf & "But none are old enough for me to delete. Later..."
Else
     WScript.echo strComments
End If
WScript.Quit

1 comment:

  1. Bạn đang tìm dịch vụ giao hàng? Bạn cần dịch vụ vận chuyển hàng hóa với giá cả phải chăng, đặc biệt phải giao hàng nhanh đến tay khách hàng của bạn. Đến với chúng tôi, với các dịch vụ vận chuyển phong phú đa dạng như: chuyển hàng đi miền tây, giao hàng nội thành tphcm, gửi hàng từ tphcm đi hà nội, gửi hàng đi bạc liêu, gửi đồ từ hà nội vào sài gòn, cho thuê kho quận 7 , ký gửi hàng hóa, dịch vụ giao hàng thu tiền hộ... Chúng tôi hiện đã phục vụ khắp 64 tỉnh thành. Khi bạn có nhu cầu cần vận chuyển hãy nhớ đến chúng tôi.

    ReplyDelete